Detaljnije o članku

Puder obrve - Powder Brows

Šta su Puder obrve (za savršen luk)?

po­slijed­njih go­di­na obr­ve su po­sta­le je­dan od glav­nih tren­do­va u svi­je­tu lje­po­te.

Trajna šminka je danas jedan od obaveznih estetskih tretmana. Gotovo da nema djevojke koja nije uradila nešto od trajne šminke, a pogotovu da nije uradila trajnu šminku obrva.

Li­je­po ob­li­ko­va­ne i pra­vil­no po­pu­nje­ne obr­ve do­pri­no­se si­me­tri­ji li­ca. Če­sto se pri­pad­ni­ce ljep­šeg po­la od­lu­ču­ju za te­to­vi­ra­nje obr­va, što je za ne­ko­ga bol­no. Me­đu­tim, za one sa ni­skim pra­gom to­le­ran­ci­je na bol osmi­šlje­na je no­va teh­ni­ka, ko­ja je sti­gla i kod nas, a ri­ječ je o „Pu­der obr­va­ma”.

U pi­ta­nju je tret­man ma­nu­elnog sjen­če­nja obr­va, je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih u obla­sti traj­ne šmin­ke, za­hva­lju­ju­ći svo­jim pred­no­sti­ma. 

Teh­ni­ka „powdereyebrows” se ra­di kao bla­go po­lu­tran­spa­rent­no sjen­če­nje na ma­loj du­bi­ni, po­vr­šin­ski, zbog če­ga obr­ve iz­gle­da­ju gu­šće, pu­ni­je i nje­go­va­ni­je. Za­vi­sno od že­lje kli­jen­ta mo­gu­će je po­sti­ći raz­li­či­te efek­te od pot­pu­no pri­rod­nih pa sve do ja­ko de­fi­ni­sa­nih, gla­mu­ro­znih obr­va. Li­je­pi i to­pli to­no­vi ka­rak­te­ri­sti­ka su ove teh­ni­ke.

(svaki slobodni trenutak se koristi za vježbanje sjenčenja)

Teh­ni­ka „pu­der obr­ve” je re­la­tiv­no no­va i tek se oče­ku­je da za­ži­vi kod nas, kao na Za­pa­du, gdje se ve­ći­na po­zna­tih da­ma opre­dje­lju­ju upra­vo za ovu vr­stu ma­nu­el­nog sjen­če­nja. 

Tret­man je si­gur­an i bez­bol­an. Kod ove vr­ste tret­ma­na ne­ma kr­va­re­nja, ni­ti su­kr­vi­ce, ne osta­ju ožilj­ci, ni­ti se ja­vlja­ju bi­lo ko­je dru­ge ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce. Pre­po­ru­ču­ju se že­na­ma sa ma­snom ko­žom, zbog svo­je po­sto­ja­no­sti. Na­kon „powdereyebrows” va­še obr­ve ima­ju pri­ro­dan iz­gled, bez stro­gih kon­tu­ra, blag i nje­žan ob­lik, kao da ste ih šmin­ka­li me­kom olov­kom ili sjen­kom.
„Pu­der obr­ve” su po­sto­ja­ne od 18 do 24 mje­se­ca. U tom pe­ri­o­du, bla­go i rav­no­mjer­no bli­je­de, na­kon če­ga je po­želj­no osvje­ža­va­nje bo­je. Ta­ko­đer, bi­tan fak­tor za nje­no po­sto­ja­nje je sta­rost kli­jen­ta kao i me­ta­bo­li­zam. 

Bo­ja ko­ja se uno­si pod ko­žu na­kon pe­ri­o­da pe­ru­ta­nja, od­no­sno pet da­na, po­sta­je do 50 od­sto svje­tli­ja, ali na­kon se­dam da­na do­bi­će­te bo­ju ko­ju ste iza­bra­li. Na­ni­je­ta bo­ja ne „iz­bi­ja”, jer je stal­na i ne­pro­mi­je­nje­na, a uni­je­ti pig­ment ne „pli­va” u ko­ži, ta­ko da ne­ma mo­guć­no­sti da obr­ve na­kon ne­kog vre­me­na po­sta­nu plav­ka­ste ili cr­ve­ne, za­vi­sno od pri­rod­nog pig­men­ta ko­že. „In­ter­ven­ci­ja” u pro­sje­ku vre­men­ski tra­je 90 mi­nu­ta (do 120 minuta). Tret­man je bez­bo­lan, ali nu­di­mo mo­guć­nost lo­kal­ne ane­ste­zi­je.

Pri­ro­dan iz­gled je sve vi­še na ci­je­ni, pa su „pu­der obr­ve” naj­če­šći iz­bor ho­li­vud­skih lje­po­ti­ca, kao i zvi­je­zda u re­gi­o­nu. Po­la­ko i kod nas se ši­ri trend pri­rod­ni­jeg iz­gle­da obr­va.Također, i mu­škar­ci kod nas po­či­nju da se in­te­re­su­ju za ovaj tret­man, dok je to u svi­je­tu sa­svim uobi­ča­je­no. Na­kon sa­mog tret­ma­na osje­ća se bla­go za­te­za­nje ko­že, ali se ona br­zo re­ge­ne­ri­ra, po­štu­ju­ći upu­te ko­je sa­vje­tu­jemo.

Sve što je po­treb­no je­ste ko­ri­sti­ti od­re­đe­nu kre­mu dva pu­ta dnev­no, ka­da je šmin­ka u pi­ta­nju, do­volj­no je sa­mo iz­bje­ga­va­ti onu na­mi­je­nje­nu obr­va­ma, jer kli­jen­ti če­sto že­le da ka­mu­fli­ra­ju pro­ces za­cje­lji­va­nja obr­va, što se ne pro­po­ru­ču­je pr­ven­stve­no zbog bak­te­ri­ja ko­je se na­la­ze na olo­vci, čet­ki­ci... Sam po­stu­pak se spro­vo­di u ste­ril­nim uslo­vi­ma, svi dje­lo­vi apa­ra­tu­re su ste­ri­li­ra­ni i ču­va­ju se na sa­ni­ta­ran na­čin, ko­ri­ste se is­klju­či­vo ste­ril­ne igle i no­va igla za sva­kog kli­jen­ta po­seb­no, kao i no­ve me­di­cin­ske ru­ka­vi­ce, ma­ska za li­ce... Pri­je sa­mog po­stup­ka, pret­ho­di raz­go­vor sa kli­jen­tom, u kom ot­kri­va­mo šta tač­no že­li i ka­ko bi se mo­gli po­sti­ći naj­bo­lji re­zul­ta­ti. Na­kon is­cr­ta­va­nja kon­tu­ra, u skla­du sa ob­li­kom li­ca i te­nom, na­kon sa­gla­sno­sti kli­jen­ta na is­cr­ta­ni ob­lik, mo­že se pri­stu­pi­ti tretmanu.

Pri­krij­te ožilj­ke

Naj­bo­lja su ga­ran­ci­ja pri­vlač­nog, a pri­rod­nog iz­gle­da. Nje­go­va­ne obr­ve u sva­koj pri­li­ci, li­ce do­bi­ja no­vu kon­tu­ru i po­sta­je iz­ra­žaj­ni­je, ljep­še, ve­se­li­je i mla­đe. ‘’Pu­der obr­ve’’ je tret­man na­mi­je­njen i sta­ri­jim, zre­li­jim že­na­ma, sa spu­šte­nim obr­va­ma ili oso­ba­ma ko­je su u pot­pu­no­sti osta­le bez obr­va, oni­ma sa si­je­dim obr­va­ma ili iz­ra­zi­to svi­je­tlim, že­na­ma ko­je ne že­le sva­ko­dnev­no šmin­ka­nje, ali ho­će li­jep iz­gled....  Pu­der obr­va­ma se mo­gu pri­kri­ti iz­ra­že­ne ano­ma­li­je na li­cu i ko­ži u pred­je­lu obr­va, kao i ozilj­ci od po­vre­da ili hi­ru­skih za­hva­ta.

Pratite naš rad

Dermatološko kozmetički centar
Farah Tuzla

Sa radom smo počeli 1998. godine i od tada centar zrači pozitivnom energijom, isijava toplim emocijama te postaje ogledalom nas samih.

FARAH Tuzla

Ulica Ivana Ribara broj 15,
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

+387 (0)35 25 55 55
+387 (0)35 25 55 06
+387 (0)35 27 62 81 
+387 (0)61 15 69 03 (Viber)

FARAH Sarajevo

Importanne centar IV sprat,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

+387 (0)33 59 29 00
+387 (0)33 59 29 01

Radno vrijeme - Tuzla

Radno vrijeme - Sarajevo

2018 © DKC Farah Tuzla, sva prava pridržana | Design by: Web studio NESA